Opetussuunnitelman perusteet

Katekeesin perusteet

Katekeesi on merkinnyt kristinuskon alkuajoista asti ”kirkon pyrkimystä tehdä opetuslapsia, auttaa ihmisiä uskomaan, että Jeesus on Jumalan Poika, niin että heillä olisi elämä hänen nimessään, sekä kasvattamaan ja johdattamaan heitä tässä elämässä ja siten rakentamaan Kristuksen ruumista” (KKK 4).

Katolisen kirkon katekimus sanoo edelleen: ”Katekeesi on lasten, nuorten ja aikuisten kasvattamista uskoon, mikä sisältää erityisesti kristillisen opin opettamista … orgaanisella ja systemaattisella tavalla tarkoituksenaan kuulijoiden liittäminen kristillisen elämän täyteyteen” (KKK 5).

Hiippakunnan Katekeettinen keskus hoitaa omalta osaltaan lasten ja nuorten opetusta, ”kasvattamista uskoon”.

Hiippakunnassa opetusvirka, ylin vastuu uskonnon opetuksesta, on piispalla. Seurakunnassa kirkkoherra vastaa siitä, että opetusta järjestetään ja kaikki halukkaat saavat sitä säännöllisesti.

Katekeesin perusteet löytyvät kirkon ohjeista, joiden mukaan laaditaan opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit.

Yleismaailmallisia ohjeita ovat Directorium Catechisticum Generale (1997), Katolisen kirkon katekismus (1996), paavi Paavali VI:n kiertokirje Evangelii Nuntiandi (1975) ja paavi Johannes Paavali II:n katekeettiset ohjeet Catechesi Tradendae (1979).

Pohjoismaiset ohjeet ovat asiakirjassa Pohjoismaiden piispainkokouksen katekeettiset ohjeet katekeettisille keskuksille (1999).

Helsingin hiippakunnassa ovat lisäksi voimassa paikalliset ohjeet: Peruskoulun ja lukion katolisen uskonnon perusteet sekä Peruskoulun katolinen opetussuunnitelma.

Peruskoulun katolisen uskonnon perusteet

Katolisen uskonnon tehtävänä on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Oppilasta autetaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia kansoja, tapoja ja kulttuureja sekä omassa hiippakunnassaan että ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.

VUOSILUOKAT 1-5

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on vuosiluokilla 1-5 auttaa oppilasta löytämään itsensä katolilaisena kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen ja moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

TAVOITTEET

Oppilas

vahvistaa katolista identiteettiään tutustumalla omaan seurakuntaansa, hiippakuntaan ja kirkkoon
tutustuu messun viettoon sekä keskeisiin katolisiin rukouksiin
tutustuu Raamattuun, liiton päätapahtumiin ja erityisesti Jeesuksen elämään ja toimintaan
oppii kirkkovuoden rakenteen, suuret juhla-ajat ja tärkeimpiä pyhimysten juhlia
oppii hahmottamaan katolista ihmiskäsitystä ja elämäntapaa, pystyy käsittelemään kysymyksiä hyvästä ja pahasta
oppii kohtaamaan ja kunnioittamaan erilaiseen uskon- ja elämännäkemykseen sitoutuneita ihmisiä omassa lähipiirissään
tutustuu keskeisiin pyhimyksiin ja heidän merkitykseensä kirkossa ja katolisessa elämässä.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kirkon jäsenenä

Kirkon jäseneksi kasteen kautta
oman seurakunnan elämään tutustuminen, papin toiminta seurakunnassa
oman seurakunnan yhdistäminen hiippakuntaan ja maailmankirkkoon
ekumeenisen ajattelun herääminen oppilaan lähiympäristöä kohtaan.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

Messun rakenteen ja toimittamisen hahmottaminen
sakramenttien toimituksiin tutustuminen
päivittäisten rukousten tuntemus
ruusukkorukoukseen ja ristintien hartauteen tutustuminen
messumusiikkiin ja hengellisiin lauluihin tutustuminen.

Raamattu pyhänä kirjana

Raamatun syntyyn ja rakenteeseen tutustuminen
Raamatun käytön opetteleminen
Jeesuksen elämä ja opetus
apostolien toiminta ja kirkon synty
luominen ja syntiinlankeemus
Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton pääkohtia sekä uusi liitto Kristuksessa
psalmeja, kuninkaita ja profeettoja

Kirkkovuosi

Kirkkovuoden suuret juhla-ajat ja niihin valmistautuminen
kirkkovuoden rakenne
Neitsyt Marian ja muiden pyhien juhlia.

Moraalinen kasvaminen

Hyvän ja pahan kysymyksiä
omantunnon kehittäminen päämääränä hyvä ihminen
anteeksisaaminen ja –antaminen päämääränä yhteinen hyvä
erilaisuuden kohtaamisen opetteleminen
käskyt moraalisen elämän perustana.

Ympäröivä uskonnollinen maailma

Lähiympäristön uskonnollisten ilmiöiden ja tapahtumien kohtaaminen.

Maailmankirkko ja pyhimykset

Tutustutaan pyhimyksiin, heidän aikakauteensa ja erityismerkitykseensä
selvitetään, miksi ja miten joku ihminen julistetaan pyhimykseksi
tutustutaan suojeluspyhimyksiin
tutkitaan, miten pyhimyksiä muistetaan ja kunnioitetaan katolisessa kirkossa.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas tuntee keskeiset asiat katolisesta uskosta ja kirkosta

Oppilas

tietää, että hän on katolilainen ja kuuluu katoliseen kirkkoon
tuntee oman seurakuntansa elämää, osaa sijoittaa seurakuntansa osaksi hiippakuntaa ja maailmankirkkoa
tuntee pyhän messun, tietää sakramentit ja keskeisiä rukouksia.

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä henkilöitä ja tapahtumia

Oppilas

tuntee Jeesuksen elämänvaiheet, opetuksen pääkohtia sekä ihmetekoja
tietää vanhan ja uuden liiton käsitteet ja päähenkilöt
tuntee Raamatun perusrakenteen ja osaa etsiä Raamatun kohdat.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

tuntee kirkkovuoden rakenteen, suuret juhla-ajat ja niiden valmistusajat
tietää, miten hänen tulisi elää katolilaisena
tietää pyhimysten merkityksestä kirkossa ja katolilaisen elämässä.

Oppilas tietää oman uskontonsa sekä lähiympäristönsä uskontoja

Oppilas

tietää oman perheensä ja sukunsa uskonnollisen taustan
tuntee oman perheensä kirkkoa tai kirkkoja
tietää, mitä uskontoja ja elämännäkemyksiä hänen ympäristössään esiintyy.

VUOSILUOKAT 6-9

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista.

Tavoitteet

Oppilas

tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa
tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa
vahvistaa ja syventää katolista identiteettiään perehtymällä katoliseen uskonkäsitykseen ja liturgiseen elämään
tuntee katolisen kirkon historian päävaiheet ja kirkkovuoden ja pyhiinvaellusten kehityksen
perehtyy Raamattuun pyhänä kirjana ja Tradition osana, ymmärtää Tradition ja perinteiden eroa ja merkityksiä
tuntee katolisen moraaliopetuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan
tietää ekumenian tehtävän ja merkityksen, tuntee Suomessa toimivia kirkkoja kristillisiä yhteisöjä
tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään, osaa kohdata ja kohdella kunnioittavasti eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
tutustuu kirkolliseen taiteeseen, kirkkomusiikkiin ja hengelliseen kirjallisuuteen.

KESKEISET SISÄLLÖT

Katolinen kirkko Suomessa

Katolisen kirkon historiaa ja kehitystä Suomessa
uskonnonvapauden kehitys Suomessa
sääntökunnat ja luostarit Suomessa.

Liturgia ja uskonoppi

Sakramentit
messuja ja muita kirkollisia toimituksia
hartauksia ja perinteisiä rukouksia
uskonopin keskeiset kohdat.

Kirkon historiaa

Kirkon historian päätapahtumia ja linjauksia
kirkkovuoden kehitys eri aikoina
pyhiinvaelluksia eri aikoina
kirkon ja yhteiskunnan suhteista ja vuorovaikutuksesta.

Raamattu

Raamatun synty ja rakenne, alkukertomukset, profeettojen henkilökuvia ja sanomaa
Markuksen evankeliumi, Uuden testamentin kirjeiden tuntemusta
Raamatun ja Tradition suhde, Tradition sisältö ja merkitys, Tradition ja perinteiden ero
Raamatun käyttö kirkossa

Moraaliopetus

katolinen ihmiskäsitys
10 käskyä ja kirkon käskyt, hyveiden mukaisen elämän etsimistä
synnin olemuksen ja vaikutuksen pohdintaa
väkivallan välttämisen ja vastustamisen pohdintaa, rehellisyys ja avoimuus elämän perusarvoina.
ihmisen seksuaalisuus ja rakkauteen kasvaminen, avioliitto ja perhe

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

Suomessa toimivia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä
ekumenian periaatteita
Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaa.

Maailmanuskonnot

Suurten maailmanuskontojen levinneisyys, perususkomuksia ja uskonnollisen elämän pääpiirteitä
uskonnon ulottuvuuksia ja vaikutuksia yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
uskontojen välisen dialogin perusteita.

Kirkollinen taide

Kirkkorakennukseen ja siihen liittyviin kuviin ja muihin esineisiin sekä kirkkorakennustyyleihin tutustuminen
eri aikakausien uskonnolliseen kuvataiteeseen tutustuminen
eri aikakausien ja eri maiden messumusiikkiin sekä muuhun uskonnolliseen musiikkiin tutustuminen
gregoriaaniseen musiikkiin ja sen käyttöön kirkossa tutustuminen
jonkun uskonnollisen kirjan lukeminen ja referoiminen.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas tuntee omat juurensa katolisessa kirkossa Suomessa

Oppilas

tuntee pääpiirteissään katolisen kirkon historiaa Suomessa
tietää Suomessa toimivat ja toimineet luostarit ja sääntökunnat
osaa pohtia uskonnonvapauteen kuuluvia asioita.

Oppilaalla on valmius hankkia syventävää tietoa katolisesta uskosta

Oppilas

on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista ja elämästä
tuntee katolisen kirkkovuoden kehitystä ja historiaa sekä pyhiinvaellusperinnettä
tietää Raamatun ja kirkon käskyt ja osaa hahmottaa niiden mukaista elämää.

Oppilas tuntee Raamatun ja Tradition synnyn ja keskeisen sisällön

Oppilas

tietää Raamatun, Tradition ja opetusviran suhteesta
tuntee Vanhan ja Uuden testamentin sisältöä ja kirjoittajia
tuntee Markuksen evankeliumin pääpiirteissään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

tuntee katolisen kirkon vaiheet pääpiirteissään Suomessa ja maailmassa
tuntee kirkollista taidetta, musiikkia ja kirjallisuutta
tuntee ekumeenisen liikkeen tarkoituksen ja ekumeniaa Suomessa.

Oppilas tuntee maailmanuskontoja

Oppilas

ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
tunnistaa suuret maailmanuskonnot
tuntee uskontojen välisen dialogin periaatteita.