Peruskoulun katolisen uskonnon perusteet

PERUSKOULUN KATOLISEN USKONNON PERUSTEET

 

Katolisen uskonnon tehtävänä on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Oppilasta autetaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia kansoja, tapoja ja kulttuureja sekä omassa hiippakunnassaan että ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.

 

VUOSILUOKAT 1-5

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on vuosiluokilla 1-5 auttaa oppilasta löytämään itsensä katolilaisena kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen ja moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

 

TAVOITTEET

Oppilas

 • vahvistaa katolista identiteettiään tutustumalla omaan seurakuntaansa, hiippakuntaan ja kirkkoon
 • tutustuu messun viettoon sekä keskeisiin katolisiin rukouksiin
 • tutustuu Raamattuun, liiton päätapahtumiin ja erityisesti Jeesuksen elämään ja toimintaan
 • oppii kirkkovuoden rakenteen, suuret juhla-ajat ja tärkeimpiä pyhimysten juhlia
 • oppii hahmottamaan katolista ihmiskäsitystä ja elämäntapaa, pystyy käsittelemään kysymyksiä hyvästä ja pahasta
 • oppii kohtaamaan ja kunnioittamaan erilaiseen uskon- ja elämännäkemykseen sitoutuneita ihmisiä omassa lähipiirissään
 • tutustuu keskeisiin pyhimyksiin ja heidän merkitykseensä kirkossa ja katolisessa elämässä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

Kirkon jäsenenä

 • Kirkon jäseneksi kasteen kautta
 • oman seurakunnan elämään tutustuminen, papin toiminta seurakunnassa
 • oman seurakunnan yhdistäminen hiippakuntaan ja maailmankirkkoon
 • ekumeenisen ajattelun herääminen oppilaan lähiympäristöä kohtaan.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Messun rakenteen ja toimittamisen hahmottaminen
 • sakramenttien toimituksiin tutustuminen
 • päivittäisten rukousten tuntemus
 • ruusukkorukoukseen ja ristintien hartauteen tutustuminen
 • messumusiikkiin ja hengellisiin lauluihin tutustuminen.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Raamatun syntyyn ja rakenteeseen tutustuminen
 • Raamatun käytön opetteleminen
 • Jeesuksen elämä ja opetus
 • apostolien toiminta ja kirkon synty
 • luominen ja syntiinlankeemus
 • Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton pääkohtia sekä uusi liitto Kristuksessa
 • psalmeja, kuninkaita ja profeettoja

 

Kirkkovuosi

 • Kirkkovuoden suuret juhla-ajat ja niihin valmistautuminen
 • kirkkovuoden rakenne
 • Neitsyt Marian ja muiden pyhien juhlia.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Hyvän ja pahan kysymyksiä
 • omantunnon kehittäminen päämääränä hyvä ihminen
 • anteeksisaaminen ja –antaminen päämääränä yhteinen hyvä
 • erilaisuuden kohtaamisen opetteleminen
 • käskyt moraalisen elämän perustana.

 

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Lähiympäristön uskonnollisten ilmiöiden ja tapahtumien kohtaaminen.

 

Maailmankirkko ja pyhimykset

 • Tutustutaan pyhimyksiin, heidän aikakauteensa ja erityismerkitykseensä
 • selvitetään, miksi ja miten joku ihminen julistetaan pyhimykseksi
 • tutustutaan suojeluspyhimyksiin
 • tutkitaan, miten pyhimyksiä muistetaan ja kunnioitetaan katolisessa kirkossa.

 

 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas tuntee keskeiset asiat katolisesta uskosta ja kirkosta

Oppilas

 • tietää, että hän on katolilainen ja kuuluu katoliseen kirkkoon
 • tuntee oman seurakuntansa elämää, osaa sijoittaa seurakuntansa osaksi hiippakuntaa ja maailmankirkkoa
 • tuntee pyhän messun, tietää sakramentit ja keskeisiä rukouksia.

 

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä henkilöitä ja tapahtumia

Oppilas

 • tuntee Jeesuksen elämänvaiheet,  opetuksen pääkohtia sekä ihmetekoja
 • tietää vanhan ja uuden liiton käsitteet ja päähenkilöt
 • tuntee Raamatun perusrakenteen ja osaa etsiä Raamatun kohdat.

 

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

 • tuntee kirkkovuoden rakenteen, suuret juhla-ajat ja niiden valmistusajat
 • tietää, miten hänen tulisi elää katolilaisena
 • tietää pyhimysten merkityksestä kirkossa ja katolilaisen elämässä.

 

Oppilas tietää oman uskontonsa sekä lähiympäristönsä uskontoja

Oppilas
 • tietää oman perheensä ja sukunsa uskonnollisen taustan
 • tuntee oman perheensä kirkkoa tai kirkkoja
 • tietää, mitä uskontoja ja elämännäkemyksiä hänen ympäristössään esiintyy.

 

 

VUOSILUOKAT 6-9

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista.

 

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa
 • tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa
 • vahvistaa ja syventää katolista identiteettiään perehtymällä katoliseen uskonkäsitykseen ja liturgiseen elämään
 • tuntee katolisen kirkon historian päävaiheet ja kirkkovuoden ja pyhiinvaellusten kehityksen
 • perehtyy Raamattuun pyhänä kirjana ja Tradition osana, ymmärtää Tradition ja perinteiden eroa ja merkityksiä
 • tuntee katolisen moraaliopetuksen peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan
 • tietää ekumenian tehtävän ja merkityksen, tuntee Suomessa toimivia kirkkoja kristillisiä yhteisöjä
 • tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään, osaa kohdata ja kohdella kunnioittavasti eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
 • tutustuu kirkolliseen taiteeseen, kirkkomusiikkiin ja hengelliseen kirjallisuuteen.

.

KESKEISET SISÄLLÖT

Katolinen kirkko Suomessa
 • Katolisen kirkon historiaa ja kehitystä Suomessa
 • uskonnonvapauden kehitys Suomessa
 • sääntökunnat ja luostarit Suomessa.

 

Liturgia ja uskonoppi

 • Sakramentit
 • messuja ja muita kirkollisia toimituksia
 • hartauksia ja perinteisiä rukouksia
 • uskonopin keskeiset kohdat.

 

Kirkon historiaa

 • Kirkon historian päätapahtumia ja linjauksia
 • kirkkovuoden kehitys eri aikoina
 • pyhiinvaelluksia eri aikoina
 • kirkon ja yhteiskunnan suhteista ja vuorovaikutuksesta.

 

Raamattu

 • Raamatun synty ja rakenne, alkukertomukset, profeettojen henkilökuvia ja sanomaa
 • Markuksen evankeliumi, Uuden testamentin kirjeiden tuntemusta
 • Raamatun ja Tradition suhde, Tradition sisältö ja merkitys, Tradition ja perinteiden ero
 • Raamatun käyttö kirkossa

Moraaliopetus

 • katolinen ihmiskäsitys
 • 10 käskyä ja kirkon käskyt, hyveiden mukaisen elämän etsimistä
 • synnin olemuksen ja vaikutuksen pohdintaa
 • väkivallan välttämisen ja vastustamisen pohdintaa, rehellisyys ja avoimuus elämän perusarvoina.
 • ihmisen seksuaalisuus ja rakkauteen kasvaminen, avioliitto ja perhe

 

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

 • Suomessa toimivia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä
 • ekumenian periaatteita
 • Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaa.

 

Maailmanuskonnot

 • Suurten maailmanuskontojen levinneisyys, perususkomuksia ja uskonnollisen elämän pääpiirteitä
 • uskonnon ulottuvuuksia ja vaikutuksia yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
 • uskontojen välisen dialogin perusteita.

Kirkollinen taide

 • Kirkkorakennukseen ja siihen liittyviin kuviin ja muihin esineisiin sekä  kirkkorakennustyyleihin tutustuminen
 • eri aikakausien uskonnolliseen kuvataiteeseen tutustuminen
 • eri aikakausien ja eri maiden messumusiikkiin sekä muuhun uskonnolliseen musiikkiin tutustuminen
 • gregoriaaniseen musiikkiin ja sen käyttöön kirkossa tutustuminen
 • jonkun uskonnollisen kirjan lukeminen ja referoiminen.

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas tuntee omat juurensa katolisessa kirkossa Suomessa

Oppilas

 • tuntee pääpiirteissään katolisen kirkon historiaa Suomessa
 • tietää Suomessa toimivat ja toimineet luostarit ja sääntökunnat
 • osaa pohtia uskonnonvapauteen kuuluvia asioita.

Oppilaalla on valmius hankkia syventävää tietoa katolisesta uskosta

Oppilas

 • on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista ja elämästä
 • tuntee katolisen kirkkovuoden kehitystä ja historiaa sekä pyhiinvaellusperinnettä
 • tietää Raamatun ja kirkon käskyt ja osaa hahmottaa niiden mukaista elämää.

Oppilas tuntee Raamatun ja Tradition synnyn ja keskeisen sisällön

Oppilas

 • tietää Raamatun, Tradition ja opetusviran suhteesta
 • tuntee Vanhan ja Uuden testamentin sisältöä ja kirjoittajia
 • tuntee Markuksen evankeliumin pääpiirteissään.

 

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas
 • tuntee katolisen kirkon vaiheet pääpiirteissään Suomessa ja maailmassa
 • tuntee kirkollista taidetta, musiikkia ja kirjallisuutta
 • tuntee ekumeenisen liikkeen tarkoituksen ja ekumeniaa Suomessa.

 

Oppilas tuntee maailmanuskontoja

Oppilas

 • ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
 • tunnistaa suuret maailmanuskonnot
 • tuntee uskontojen välisen dialogin periaatteita.

 

Peruskoulun katolisen uskonnon opetussuunnitelma

Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Oppilasta autetaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia kansoja, tapoja ja kulttuureja sekä omassa hiippakunnassaan että ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Lisäksi opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan oppilaalle järjestetään tilaisuuksia tutustua seurakuntansa kirkkoon ja elämään sekä luostareihin ja hiippakunnan keskuksiin.

 

Vuosiluokat 1 – 5

Katolisen uskonnonopetuksen ydintehtävä on vuosiluokilla 1-5 auttaa oppilasta löytämään itsensä katolilaisena kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen ja moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

 

1. luokka

 

TAVOITTEET

Oppilas

 • oppii, että kirkon jäseneksi tullaan kasteessa
 • tutustuu keskeisiin päivittäisiin rukouksiin
 • tutustuu Jeesuksen elämän päätapahtumiin sekä elämän syntyyn Raamatun mukaan
 • oppii tunnistamaan kirkkovuoden suuret juhla-ajat
 • opettelee hyvän ja pahan tunnistamista ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä
 • tiedostaa, että hänen koulussaan ja lähiympäristössään on muihinkin uskontoihin kuuluvia oppilaita.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: KATSELEMINEN.

 

Kirkon jäsenenä

 • Oppilaan oman kaste.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Päivittäisistä rukouksista: ristinmerkki, Isä meidän, Terve Maria ja Kunnia.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Raamatun osat: Vanha ja Uusi testamentti
 • Jeesuksen elämän päätapahtumia: enkelin ilmoitus, Jeesuksen syntymä, tietäjien vierailu, Jeesuksen lapsuus, Jeesuksen tulo Jerusalemiin, viimeinen ateria, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus; ihmisten kohtaamisia: Jeesus siunaa lapsia, tyynnyttää myrskyn, parantaa sokean Bartimaioksen; opetusta: hyvä paimen -vertaus
 • Isä Jumala on luonut maailman ja antanut elämän; ensimmäisten ihmisten tekemä valinta
 • Kuningas Daavid, Jeesuksen esi-isä
 • Joosef ja hänen veljensä.

 

Kirkkovuosi

 • Joulun vietto ja loppiainen
 • Pääsiäisen vietto.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Hyvän ja pahan erottaminen, syntiinlankeemus 2. ja 7. käsky
 • Anteeksisaaminen ja –antaminen, 8. käsky.

 

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Oman koulun eri uskontoihin  kuuluvien oppilaiden kohtaamista.

 

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää omasta kasteestaan
 • tietää, miten ristinmerkki tehdään ja tuntee päivittäisiä rukouksia
 • tietää, mitä jouluna ja pääsiäisenä vietetään sekä jonkun tapahtuman Jeesuksen elämästä
 • osaa käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään.

 

2. luokka

 

TAVOITTEET

 

Oppilas

 • tietää, mihin seurakuntaan hän kuuluu
 • tutustuu messuun pääpiirteissään
 • tutustuu syvemmin Jeesuksen elämään
 • tutustuu syvemmin kirkkovuoden suuriin juhla-aikoihin
 • opettelee ymmärtämään itsekkyyden ja yhteisen hyvän eroa
 • tietää, että muillakin on uskonnollisia juhlia.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: KUULUMINEN.

 

Kirkon jäsenenä

 • Omaan seurakuntaan ja seurakunnan kirkkoon tutustuminen.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Messun pääosien (Raamatun lukeminen ja eukaristian vietto) tunnistaminen.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Jeesuksen lapsuus: Jeesuksen temppeliin tuominen, 12-vuotiaana temppelissä; Pelastaja: pahan ja kuoleman voittaja; ihmisten kohtaamisia: Pietari sekä Andreas ja Johannes Martta ja Maria, Sakkeus; opetusta: rukous
 • Samuelin kutsuminen
 • Raamatun käytön opettelua.

 

Kirkkovuosi

 • Adventin ja joulun sekä paaston ja pääsiäisen vieton syventämistä.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Hyvän ja pahan kysymyksiä, esimerkkejä
 • Oman hyvän ja yhteisen hyvän hahmottamista, 3. ja 4. käsky.

 

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Miten muut viettävät uskonnollisia juhlia.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää pääasioita omasta seurakunnastaan
 • tietää messun pääosat ja osaa Raamatun lukemiseen liittyvät vastaukset
 • tietää Jeesuksen lapsuudesta ja tuntee joitain Jeesuksen kohtaamia ihmisiä sekä löytää Raamatusta evankeliumit
 • tietää, miten jouluun ja pääsiäiseen valmistaudutaan
 • osaa tunnistaa itsekkyyden ja toisten hyvän etsimisen eroa
 • tietää joitain uskonnollisia juhlia, joita hänen luokkatovereillaan on.

 

3. luokka

 

TAVOITTEET

 

Oppilas

 • tutustuu omaan seurakuntaansa ja sen elämään
 • tutustuu syvemmin pyhän messun viettoon sekä joihinkin sakramentteihin
 • oppii lisä Jeesuksen elämästä ja hänen kohtaamistaan ihmisistä sekä hänen opetuksestaan
 • tuntee oman suojeluspyhimyksensä sekä seurakuntansa nimikkopyhän
 • tietää omastatunnosta
 • tutustuu 10 käskyyn, rakkauden käskyyn ja kirkon käskyihin.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: KASVAMINEN.

 

Kirkon jäsenenä

 • Oman seurakunnan elämän ja liturgian tunteminen syvenee.
 • Oppilas kohtaa papin ja alkaa hahmottaa hänen tehtäväänsä.
 • Oppilas alkaa opetella ekumeenista ajattelua.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Messun rakenteen tunteminen ja vastausten osaaminen.
 • Eukaristian ja parannuksen sakramentteihin ja papiksi vihkimiseen tutustuminen.
 • Apostoliseen uskontunnustukseen tutustuminen.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Neitsyt Marian vierailu Elisabetin luona.
 • Johannes Kastajan syntymä.
 • Jeesuksen kutsu opetuslapsilleen ja muille seuraajilleen; ihmisten kohtaamisia: Kaanan häät, nälkäisten ruokkiminen, ylösnousseen ilmestymisiä;opetuskertomuksia: laupias samarialainen, armahtava isä.

 

Kirkkovuosi

 • Suurten juhla-aikojen syventelyä.
 • Oppilaan oma suojeluspyhimys ja oman seurakunnan nimikkopyhä.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Omantunnon tutkistelemiseen tutustuminen ja parannuksen tekemisen pohtiminen.
 • Käskyt moraalisen kasvamisen perustana.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jostain opetuksen osa-alueesta.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää oman seurakuntansa työntekijöitä ja tapahtumia
 • tunnistaa oman seurakuntansa kirkon ja tietää kenelle se on omistettu
 • tuntee messu rakenteen ja osaa tärkeimmät vastaukset
 • tietää pääasioita kasteen, eukaristian, parannuksen ja papiksi vihkimisen sakramenteista
 • tietää lisää tapahtumia Jeesuksen elämästä ja opetuksesta
 • tietää käskyistä.

 

4. luokka

 

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutustuu oman hiippakunnan syntyyn ja vaiheisiin
 • syventää tietojaan sakramenteista ja niiden raamatullisista juurista sekä tutustuu ruusukon ja ristintien hartauksiin
 • tutustuu Jumalan kansan historiaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa
 • alkaa hahmottaa kirkkovuoden rakennetta sekä tutustuu Neitsyt Marian ja apostolien juhliin
 • tutkii Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä
 • tutustuu juutalaisiin ja muslimeihin, jotka myös ovat ”Abrahamin lapsia”.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: TUNTEMINEN

 

Kirkon jäsenenä

 • Omaan hiippakuntaan tutustuminen: kristinuskon tulo ja vakiintuminen Suomeen, katolisen kirkon varhaisia vaiheita Suomessa.
 • Nykyisen Helsingin katolisen hiippakunnan synty ja rakenne.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Sakramenttien raamatullisista juurista.
 • Ruusukkorukoukseen ja ristintien hartaudet.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Israelin kansan vaiheita: patriarkat, Egyptin pakkotyö ja siitä vapautuminen, kuninkaita ja profeettoja.
 • Jeesuksen toiminta: kaste, julistus Jumalan valtakunnasta, sairaiden parantamisia; Jeesus ja Pietari.
 • Kirkon synty ja apostolien toimintaa.

 

Kirkkovuosi

 • Kirkkovuoden rakenteen hahmottaminen.
 • Neitsyt Marian ja apostolien juhlapäiviä.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä: fariseus ja publikaani, sairaiden parantaminen sapattina, Jeesuksen kuolema; kuningas Daavidin taisteluja.

 

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Juutalaisuus ja islam suhteessa kristinuskoon.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jostain opetuksen osa-alueesta.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa pääpiirteissään
 • tietää kaikki sakramentit sekä tuntee ruusukon ja ristintien
 • tietää pääasioita Israelin kansain vaiheista Vanhassa testamentissa; tuntee Jeesuksen opetusta Jumalan valtakunnasta; tietää kirkon synnystä
 • tietää tärkeimmät Neitsyt Marian juhlapäivät
 • osaa mainita jonkun esimerkin hyvästä ja pahasta Raamatussa
 • tietää, miten Abraham liittyy juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin.

 

5. luokka

 

TAVOITTEET

Oppilas

 • laajentaa näkemystään katolisesta kirkosta maailmankirkkona
 • tutustuu liittymisen sakramentin liturgioihin ja historiaan (kaste, vahvistus ja eukaristia) sekä syventää tietojaan parannuksen sakramentista
 • tutustuu syvemmin vanhan ja uuden liiton merkitykseen ja tehtävään
 • syventää tietouttaan kirkkovuodesta
 • tutustuu pyhimykseksi julistamiseen ja hiippakunnan pyhimyskalenteriin
 • tutkii synnin olemusta ja lajeja ja ihmisen kutsumusta pyhyyteen
 • tietää ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämästä ja ekumeniasta.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: LIITTYMINEN

 

Kirkon jäsenenä

 • Oma hiippakunta osana maailmankirkkoa.
 • Katolisen kirkon suhteesta muihin kristittyihin.

 

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Liittymisen liturgioita ja niiden historiaa: kaste, vahvistus, eukaristia sekä parannuksen sakramentin syventelyä
 • hiippakunnan pyhimyskalenteri.

 

Raamattu pyhänä kirjana

 • Ihmisen luominen ja syntiinlankeemus.
 • Vanhan testamentin liiton kansa: Nooa, Abraham, Mooses, kuninkaita, profeettoja.
 • Uuden testamentin liiton kansa: Jeesuksen opetusta, apostolien toimintaa ja alkuseurakunnan elämää, apostoli Paavali.

 

Kirkkovuosi

 • Kirkon liturgisen vuoden täydentyminen.

 

Moraalinen kasvaminen

 • Synnin olemuksesta ja lajeista.

 

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämää Suomessa.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee katolisen kirkon rakennetta maailmankirkkona
 • tuntee pääpiirteissään kasteen, vahvistuksen, eukaristian ja parannuksen sakramenttien toimittamisen
 • tuntee liiton käsitteen ja vaiheita sekä tärkeimpiä henkilöitä
 • tietää, mitä tarkoittavat ”vakava” ja ”lievä synti”
 • tietää, miten pyhimyksiä kunnioitetaan ja mikä on pyhimyskalenteri
 • tietää ortodoksista ja luterilaisesta kirkosta Suomessa sekä käsitteen ”ekumenia”.

 

TYÖTAVOISTA

Katolisen uskonnon vuosiluokkien 1-5 opetukselle ominaisia työtapoja ovat

 • opettajan kerronta
 • keskustelu
 • Raamattuun tutustumiseen liittyvät tehtävät
 • draama Raamatun tapahtumiin tai pyhien elämään liittyvänä sekä sosiaalisten tilanteiden hahmottamisena
 • askartelu/piirtäminen/värittäminen

aiheina: seimi, Raamatun tapahtumat ja henkilöt, adventtikynttilät, ruusukko, ristintie sekä oppilaan oma kokemusmaailma

 • hengellisten laulujen laulaminen ja kirkollisen musiikin kuunteleminen.

 

VUOSILUOKAT 6 – 9

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista.

 

6. luokka

 TAVOITTEET

 

Oppilas

 • tutustuu hengellisen elämän kehitykseen katolisessa kirkossa Suomessa
 • tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa
 • tutkii katolisen kirkon suhdetta ekumeeniseen ajatteluun eri aikoina
 • tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa
 • tutustuu kirkkorakennukseen ja kirkolliseen taiteeseen
 • tutustuu kirkolliseen musiikkiin ja sen kehitykseen.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: JUURTUMINEN

 

Liturgia ja uskonoppi

 • messujen ja kirkollisten toimitusten kehitystä Suomessa.
 • hartauksien ja perinteisten rukousten kehitystä Suomessa
 • kirkkorakennus ja kirkollinen taide
 • kirkollinen musiikki.

 

Kirkon historiaa

 • kirkon historiaa Suomessa.
 • uskonnonvapaus Suomessa.
 • pyhiinvaelluksia Suomessa ja muualla.

 

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

 • katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaaminen eri aikoina.

 

Maailmanuskonnot

 • uskonnonvapauden vaikutus uskontojen asemaan Suomessa.

 

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • oppilas tietää sekä keskiajan että uuden ajan hengellisestä elämästä Suomessa
 • tuntee pääpiirteisen katolisen kirkon perustamisen ja toiminnan sekä lakkauttamisen ja uuden tulemisen; tietää, mitä pyhiinvaellus merkitsee ja osaa mainita jonkun esimerkin
 • tietää, mikä on Kirkkojen maailmanneuvosto ja Suomen ekumeeninen neuvosto sekä katolisen kirkon suhteen niihin
 • tietää uskonnonvapaudesta itsenäisessä Suomessa.

 

 

7. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutkii kirkon elämää eri aikoina ja rakentaa itselleen näkemystä kirkon historiasta ja sen merkityksestä.
 • tutustuu suuriin uskontoihin pääpiirteissään; tietää kirkon käymästä dialogista uskontojen kanssa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: KOHTAAMINEN

 

Kirkon historiaa

 • kirkon historian päätapahtumia ja linjauksia.
 • kirkon liturgisen vuoden kehitystä eri aikoina.
 • kirkon ja yhteiskunnan suhteista ja vuorovaikutuksesta.

 

Maailmanuskonnot

 • juutalaisuuden, islamin ja Intian uskontojen syntyä ja elämää pääpiirteissään sekä niiden kulttuurista vaikutusta.
 • uskontojen välisen dialogin perusteita: Assisin rauhanrukoukset, dialogi Suomessa

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • osaa nimetä kirkkohistorian aikakausia ja suuria tapahtumia; tuntee liturgisen vuoden merkittävää kehitystä; tietää katolisen kirkon asemasta eri puolilla maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskuntajärjestelmissä
 • osaa kuvata pääpiirteissään suurten maailmanuskontojen syntyä ja sisältöä; tuntee katolisen kirkon näkemyksen muista uskonnoista sekä uskontojen välistä dialogia.

 

8. luokka

TAVOITTEET

 

Oppilas

 • täydentää Raamatun ja Tradition tuntemustaan
 • täydentää tietämystään uskon ja kristillisen elämän perusasioista
 • tutustuu uskonnolliseen kirjallisuuteen.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: SISÄISTÄMINEN

 

Raamattu

 • Raamatun synty ja rakenne.
 • Vanhan testamentin tuntemuksen täydentämistä: alkukertomukset, profeettoja.
 • Uuden testamentin tuntemuksen täydentämistä: Markuksen evankeliumi ja kirjeitä.
 • Raamatun ja Tradition suhde sekä Raamatun käyttö.

 

Liturgia ja uskonoppi

 • kokonaiskuvan saaminen sakramenteista.
 • uskonopin keskeisten kohtien hahmottaminen: Kolmiyhteinen Jumala, spiritualiteetti, kuolema ja iankaikkinen elämä.

 

Kirjallisuus

 • kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeja
 • yhden kirjan lukeminen ja referoiminen.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen; tietää alkukertomukset ja jotain profeetoista; on lukenut Markuksen evankeliumin ja jonkun apostolien kirjeistä; tietää, mikä on Traditio ja mikä sen suhde on Raamattuun
 • omaa yleiskuvan sakramenteista; osaa kuvata pyhää Kolminaisuutta; tietää, mitä spiritualiteetti tarkoittaa ja osaa mainita jonkun esimerkin; tietää kuolemasta, kiirastulesta, taivaasta ja helvetistä.

 

9. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • laajentaa ja syventää näkemystään moraalista ja sen merkityksestä.
 • tarkastelee muita kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja opettelee kohtaamaan niiden jäseniä ekumenian hengessä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Avainsana: ELÄMINEN

 

Moraaliopetus

–          käskyjen ja hyveiden tuntemus.

–          kirkon opetus synnistä ja sen olemuksen pohdintaa yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta.

–          seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.

 

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

–          ekumenian periaatteiden tuntemusta.

–          Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan tutustumista.

–          Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisön tuntemusta pääpiirteissään.

 

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

 

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee 10 käskyä, rakkauden käskyn ja kirkon käskyt; tietää hyveet; osaa pohtia oikeaa ja väärää; tietää kirkon opetuksesta ihmisen seksuaalisuudesta sekä avioliitosta ja perheestä
 • tuntee ekumenian periaatteita ja päämääriä; tietää Suomen ekumeenisen neuvoston toiminnasta; tietää suurimmat Suomessa toimivat kristilliset kirkot ja yhteisöt ja osaa kertoa jotain niiden elämästä ja toiminnasta.

 

TYÖTAVOISTA

 

Katolisen uskonnon vuosiluokkien 6-9 opetukselle ominaisia työtapoja ovat

 • opetuskeskustelu
 • Raamatun ja kirkollisten kirjojen tutkiminen ja niihin liittyvät tehtävät
 • ryhmätyöt
 • esitelmät ja referaatit
 • musiikin kuunteleminen ja toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan
 • kirkolliseen ja uskonnolliseen taiteeseen tutustuminen
 • vierailut kirkollisiin ja muihin näyttelyihin ja tapahtumiin.

 

LUKION KATOLISEN USKONNON OPETUSSUUNNITELMA

 

Katolisen uskonnonopetuksen tehtävä on antaa katoliselle oppilaalle tiedollisia ja taidollisia aineksia katolisen kirkon rakenteen ja elämän ja katolisen elämäntavan hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskontojen maailmaa ja merkitystä historian ja yhteiskunnan muovaajana.

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Katolinen maailma (UK1)

 

TAVOITTEET

Opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen päälinjat sekä kirkon nykyisyyttä muovanneita tekijöitä
 • ymmärtää katolisen kirkon muotoutumisen historiaa eri vaiheissa
 • tuntee katolista maailmankirkkoa eri maanosissa ja osakirkkojen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • tuntee ekumeniaa, katolisen kirkon käymää oppikeskustelua muiden kristittyjen kanssa ja dialogia muiden uskontojen kanssa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Kirkon synty vanhalla ajalla

 • juutalaisuus ja kristinusko
 • kristinuskon kohtaa Rooman valtakunnan uskonnollisuuden
 • kirkon kehitys ja leviäminen
 • kirkkoisät

 

Kirkon kehitys keskiajalla

 • leviäminen
 • jakamattoman kirkon aika
 • lännen yhtenäiskulttuurin aika
 • keskiajan kirkolliskokouksia
 • kirkollinen elämä Pohjoismaissa
 • kirkkorakennustaidetta
 • maallisen ja hengellisen vallan suhde

 

Reformaatio ja katolisen kirkon reformi

 • myöhäiskeskiajan reformatorisia liikkeitä
 • Lutherin toiminta ja evankelis-luterilaisen kirkon synty
 • muita protestanttisia kirkkoja ja liikkeitä
 • Tridentin kirkolliskokous
 • reformaatio Pohjoismaissa
 • 1500-luvun kirkollisia vaikuttajia

 

Katolisen kirkon kehitys uudella ajalla

 • kirkon ja yhteiskunnan suhteiden kehitystä
 • katolisen kirkon ja muiden kirkkojen suhteita
 • kirkko ja ajan filosofisia ja luonnontieteellisiä kysymyksiä
 • katolisen kirkon laajeneminen maailmankirkoksi
 • Vatikaanin 1. kirkolliskokous ja opillinen kehitys
 • 1900-luvun kirkollisia kysymyksiä
 • katolinen kirkko Pohjoismaissa

 

Vatikaanin 2. kirkolliskokous ja sen jälkeinen kirkko

 • paavi Johannes XXIII
 • kirkolliskokouksen kokoonpano ja tehtävä
 • istuntokaudet ja niiden asiakirjat
 • paavi Paavali VI
 • kirkollisen elämän kehitys kirkolliskokouksen jälkeen
 • paavi Johannes Paavali II

 

2. Raamattu, Traditio ja opetusvirka (UK2)

 

TAVOITTEET

Opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja taustalla vaikuttanutta kulttuurihistoriaa
 • tuntee Raamatun sisältöä
 • hahmottaa Vanhan ja Uuden testamentin keskinäistä suhdetta
 • tuntee tradition sisältöä ja suhteen Raamattuun
 • ymmärtää, että Raamatun ja tradition autenttinen tulkinta on uskottu opetusviralle
 • tuntee dogminmuodostusta
 • tuntee liturgian kehityshistoriaa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset ja niiden käyttö liturgiassa

 • Vanhan ja Uuden testamentin synty, rakenne ja kaanonit
 • Raamatun käyttö

 

Pelastushistoria

 • Jumalan ilmoitus itsestään Vanhassa testamentissa
 • Jumalan ilmoitus Jeesuksessa Kristuksessa
 • Pyhän Hengen toiminta

 

Kirkon apostolinen traditio

 • ylösnousemususko
 • depositum fidei
 • sakramenttien ja liturgian vietto

 

Jakamattoman kirkon kirkolliskokousten opillisia kysymyksiä

 • pyhä Kolminaisuus
 • Jeesus Kristus, ihmiseksi tullut Jumalan Poika
 • Jumalan äiti
 • Credo

 

Piispat opetusviran haltijoina

 • apostolinen suksessio
 • kirkon erehtymättömyys: paavi piispainkollegion päänä (ex cathedra) ja kaikki piispat paavin kanssa
 • kirkolliset virat
 • opetusviran tehtävät

 

Dogmien määrittely ja sisältö

 • Pyhän Hengen ohjaus kirkossa
 • dogmaattiset ja moraaliset totuudet välttämättömiä uskon kokonaisuudelle

 

 

3. Etiikka ja moraali (UK3)

 

TAVOITTEET

Opiskelija

 • tuntee katolista ihmiskäsitystä ja moraalin perusteita sekä ymmärtää, kuinka kirkko voi niiden pohjalta muodostaa eettisiä kannanottoja
 • tuntee katolista opetusta seksuaalisuudesta ja seksuaalimoraalista
 • tuntee katolista sosiaaliopetusta
 • hahmottaa erilaisia yhteiskunnassa esiintyviä eettistä näkemyksiä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Katolinen ihmiskäsitys Raamatun ja kirkon opetuksen perustalta

 • Raamatun ihmiskäsitys
 • ihmisen kutsumus
 • kirkon opetusta ihmisestä
 • hyveet elämänvoimana

 

Kirkon eettisen ja moraalisen opetuksen muotoutuminen

 • etiikan ja moraalin peruskäsitteistöä
 • yleiset moraaliohjeet uskon totuuksina
 • kristityn velvollisuus kehittää omaatuntoaan

 

Ihmisen seksuaalisuus, kirkon seksuaaliopetus, avioliitto ja selibaatti

 • seksuaalisuus ihmisen persoonaan kuuluvana
 • rakkaus tahdon ja kiintymyksen asiana
 • avioliiton ominaisuudet ja vastuullinen vanhemmuus
 • puhtaus avioliitossa
 • perhe Jumalan suunnitelmassa
 • selibaatti elämänmuotona

 

Kirkon kannanottoja yhteiskunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kysymyksistä

 • 1800-luvun yhteiskunnallinen muutos
 • oikeudenmukaisuuden kysymyksiä 1900-luvun maailmassa
 • paavien sosiaaliopetus
 • kirkko rauhan rakentajana ja sovittelijana

 

Yhteiskunnallisia kannanottoja eettisiin kysymyksiin

 • Suomessa käytävää sosiaaliseettistä keskustelua
 • Suomessa käytävää seksuaalipoliittista keskustelua

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

4. Uskontojen maailmat (UK4)

 

TAVOITTEET

Opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät

 • yleiskuva uskontojen vaikutusalueista

 

Uskontojen pyhät kirjat ja oppi

 • mitä ovat pyhät kirjat
 • kirjauskonnot
 • eri uskontojen pyhiä kirjoja

 

Uskontojen eettiset ohjeet

 • yleisinhimilliset eettiset käsitykset
 • uskontojen omat normistot

 

Uskontojen kultit, rituaalit ja taide

 • jumalanpalvelusten, palvonnan ja kunnioituksen muotoja
 • taide uskonnon sisältönä ja kuvaajana

 

Uskontojen suuntaukset

 • uskontojen ilmenemisen monimuotoisuus
 • uskontojen sisäinen kehitys ja jännitteet

 

Uskonnot ja yhteiskunta

 • uskonnot yhteiskunnallisessa kontekstissa
 • uskontojen ja yhteiskuntien keskinäinen vaikutus

 

 

 

5. Katolinen elämäntapa (UK5)

 

TAVOITTEET

Opiskelija

 • hahmottaa kristillisen elämän ominaispiirteitä
 • tuntee maallikon kutsumuksen ja apostolaatteja
 • tuntee luostarien ja sääntökuntien kehitystä ja spiritualiteettia
 • tuntee katolisen hurskauden ilmenemismuotoja
 • tuntee katolisen kirkon rakenteen ja hierarkian
 • tuntee katolisen kirkon elämää Suomessa

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Kristillinen elämä

 • tuntee ensimmäisten kristillisten sukupolvien elämää
 • hahmottaa kristinuskon ja kirkon yhteisöllistä luonnetta
 • hahmottaa yksilön vapauden ja vastuun suhdetta
 • näkee hengellisyyden ja arkielämän yhteenkuuluvuuden

 

Spiritualiteetin eri muotoja

 • spiritualiteetin määrittelyä ja pyrkimyksiä
 • maallikkojen osallistumista eri spiritualiteetin muotoihin

 

Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen määrittelemiä apostolaatteja ja niiden kehitystä

 • apostolaatin määrittelyä
 • erilaisia apostolaatteja

 

Luostarilaitoksen ja sääntökuntien kehitystä ja karisma

 • luostarilaitos ja sen kehitystä
 • sääntökuntia ja niiden karisma
 • Suomessa toimineet ja toimivat luostarit
 • Suomessa toimivat sääntökunnat

 

Perinteisiä ja liturgisia rukouksia ja hartauksia ja niiden kehitystä

 • katolisia hartauksia, litanioita, rukouksia ja sakramentaaleja
 • ruusukon ja ristintien kehitys ja käyttö

 

Pyhiinvaellusperinnettä

 • pyhiinvaelluksen määrittely
 • pyhiinvaelluskohteita Euroopassa
 • pyhiinvaelluskohteita muualla maailmassa
 • pyhiinvaelluksia Suomessa

 

Katolisen kirkon rakenne

 • paavius: kirkon ykseyttä palveleva virka
 • kirkon keskushallinto
 • piispainkokoukset ja hiippakunnat
 • seurakuntien hallinto

 

Katolinen paikalliskirkko Suomessa

 • katolisen kirkon kehityslinjoja Suomessa 1900-luvun alusta
 • nykyiset seurakunnat
 • katolinen kirkko suomalaisen yhteiskunnan osana

 

Muiden kristittyjen ja uskontojen kohtaaminen Suomessa

 • ekumeeninen toiminta Suomessa
 • kirkkojen välisiä oppikeskusteluja
 • dialogia muiden uskontojen kanssa.

 

 

5.11 Kaikkia uskontoja koskevat opetushallituksen yleisohjeet

USKONTO

 

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioonottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.

 

Opetuksen tavoitteet

 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä
 • kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
 • ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen
 • hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

 

Arviointi

 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

 

5.11.x  Katolinen uskonto

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

1. Katolinen maailma (UK1)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen päälinjat sekä kirkon nykyisyyttä muovanneita tekijöitä
 • ymmärtää katolisen kirkon muotoutumisen historiaa eri vaiheissa
 • tuntee katolista maailmankirkkoa eri maanosissa ja osakirkkojen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • tuntee ekumeniaa, katolisen kirkon käymää oppikeskustelua muiden kristittyjen kanssa ja dialogia muiden uskontojen kanssa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • kirkon synty vanhalla ajalla
 • kirkon kehitys keskiajalla
 • reformaatio ja katolisen kirkon reformi
 • katolisen kirkon kehitys uudella ajalla
 • Vatikaanin 2. konsiili ja sen jälkeinen kirkko

 

2.  Raamattu, Traditio ja opetusvirka (UK2)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja taustalla vaikuttanutta kulttuurihistoriaa
 • tuntee Raamatun sisältöä ja sen kehittymistä ja messiaanisen täyttymyksen
 • tuntee Tradition sisältöä ja suhteen Raamattuun
 • ymmärtää opetusviran Raamatun ja Tradition tulkitsijana
 • tuntee dogminmuodostusta
 • tuntee liturgian kehityshistoriaa.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • Vanhan ja Uuden testamentin pyhät kirjoitukset ja niiden käyttö liturgiassa
 • Jumalan ilmoitus – Revelatio Divina
 • kirkon apostolinen Traditio
 • jakamattoman kirkon konsiilien opilliset kysymykset
 • piispat opetusviran haltijoina
 • dogmien määrittely ja sisältö
 • liturgia ja sakramenttien vietto elävän Tradition elementteinä

 

 

3. Etiikka ja moraali  (UK3)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee katolisen ihmiskäsityksen ja moraalin perusteet sekä ymmärtää, kuinka kirkko voi niiden pohjalta muodostaa eettisiä kannanottoja
 • tuntee katolisen opetuksen seksuaalisuudesta ja seksuaalimoraalista
 • tuntee katolista sosiaaliopetusta
 • hahmottaa eri kirkkojen eettistä näkemystä.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • katolinen ihmiskäsitys Raamatun ja kirkon opetuksen perustalta
 • kirkon eettisten ja moraalisten kannanottojen muotoutuminen
 • ihmisen seksuaalisuus, kirkon seksuaaliopetus, perhe, avioliitto ja selibaatti
 • kirkon kannanottoja yhteiskunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kysymyksistä
 • muiden kirkkojen kannanottoja eettisiin kysymyksiin.

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

4. Uskontojen maailmat (UK4)

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Kristinuskoa otetaan mukaan yleissivistyksen edellyttämänä rinnakkaistietona ja muita kursseja täydentäen. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta

 

5. Katolinen elämäntapa (UK5)

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee luostarien ja sääntökuntien kehitystä ja spiritualiteettia
 • tuntee maallikkoapostolaatteja
 • tuntee katolisen hurskauden ilmenemismuotoja
 • tuntee katolisen kirkon hierarkian ja sen kehitysvaiheita
 • tuntee katolisen kirkon elämää Suomessa.

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • luostarilaitoksen ja sääntökuntien kehitys ja karisma
 • spiritualiteetin erilaisia muotoja
 • Vatikaanin 2. konsiilin määrittelemiä apostolaatteja ja niiden kehitystä
 • perinteisiä ja liturgisia rukouksia ja hartauksia ja niiden kehityshistoriaa
 • pyhiinvaellusperinteitä
 • miten kirkkoa johdetaan
 • katolisen kirkon rakenne ja toiminta Suomessa
 • muiden kristittyjen ja uskontojen kohtaaminen Suomessa.