Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat

Peruskoulun katolisen uskonnon opetussuunnitelma

Katolisen uskonnon lähtökohta on tukea oppilaan kasvamista eheäksi persoonaksi sekä vahvistaa hänen katolista identiteettiään. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Oppilasta autetaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisia kansoja, tapoja ja kulttuureja sekä omassa hiippakunnassaan että ympäröivässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Lisäksi opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan oppilaalle järjestetään tilaisuuksia tutustua seurakuntansa kirkkoon ja elämään sekä luostareihin ja hiippakunnan keskuksiin.

VUOSILUOKAT 1-5

Katolisen uskonnonopetuksen ydintehtävä on vuosiluokilla 1-5 auttaa oppilasta löytämään itsensä katolilaisena kirkossaan ja ympäristössään. Tietojen, taitojen ja kokemusten kautta oppilaalle tarjotaan aineksia hänen oman maailmankatsomuksensa rakentumiseen ja moraalisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

1. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • oppii, että kirkon jäseneksi tullaan kasteessa
 • tutustuu keskeisiin päivittäisiin rukouksiin
 • tutustuu Jeesuksen elämän päätapahtumiin sekä elämän syntyyn Raamatun mukaan
 • oppii tunnistamaan kirkkovuoden suuret juhla-ajat
 • opettelee hyvän ja pahan tunnistamista ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä
 • tiedostaa, että hänen koulussaan ja lähiympäristössään on muihinkin uskontoihin kuuluvia oppilaita.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: KATSELEMINEN.

Kirkon jäsenenä

 • Oppilaan oman kaste.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Päivittäisistä rukouksista: ristinmerkki, Isä meidän, Terve Maria ja Kunnia.

Raamattu pyhänä kirjana

 • Raamatun osat: Vanha ja Uusi testamentti
 • Jeesuksen elämän päätapahtumia: enkelin ilmoitus, Jeesuksen syntymä, tietäjien vierailu, Jeesuksen lapsuus, Jeesuksen tulo Jerusalemiin, viimeinen ateria, Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus; ihmisten kohtaamisia: Jeesus siunaa lapsia, tyynnyttää myrskyn, parantaa sokean Bartimaioksen; opetusta: hyvä paimen -vertaus
 • Isä Jumala on luonut maailman ja antanut elämän; ensimmäisten ihmisten tekemä valinta
 • Kuningas Daavid, Jeesuksen esi-isä
 • Joosef ja hänen veljensä.

Kirkkovuosi

 • Joulun vietto ja loppiainen
 • Pääsiäisen vietto.

Moraalinen kasvaminen

 • Hyvän ja pahan erottaminen, syntiinlankeemus 2. ja 7. käsky
 • Anteeksisaaminen ja –antaminen, 8. käsky.

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Oman koulun eri uskontoihin  kuuluvien oppilaiden kohtaamista.

ARVIOINTIKRITEERIT ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää omasta kasteestaan
 • tietää, miten ristinmerkki tehdään ja tuntee päivittäisiä rukouksia
 • tietää, mitä jouluna ja pääsiäisenä vietetään sekä jonkun tapahtuman Jeesuksen elämästä
 • osaa käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään.

2. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tietää, mihin seurakuntaan hän kuuluu
 • tutustuu messuun pääpiirteissään
 • tutustuu syvemmin Jeesuksen elämään
 • tutustuu syvemmin kirkkovuoden suuriin juhla-aikoihin
 • opettelee ymmärtämään itsekkyyden ja yhteisen hyvän eroa
 • tietää, että muillakin on uskonnollisia juhlia.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: KUULUMINEN.

Kirkon jäsenenä

 • Omaan seurakuntaan ja seurakunnan kirkkoon tutustuminen.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Messun pääosien (Raamatun lukeminen ja eukaristian vietto) tunnistaminen.

Raamattu pyhänä kirjana

 • Jeesuksen lapsuus: Jeesuksen temppeliin tuominen, 12-vuotiaana temppelissä;Pelastaja: pahan ja kuoleman voittaja; ihmisten kohtaamisia: Pietari sekä Andreas ja Johannes Martta ja Maria, Sakkeus; opetusta: rukous
 • Samuelin kutsuminen
 • Raamatun käytön opettelua.

Kirkkovuosi

 • Adventin ja joulun sekä paaston ja pääsiäisen vieton syventämistä.

Moraalinen kasvaminen

 • Hyvän ja pahan kysymyksiä, esimerkkejä
 • Oman hyvän ja yhteisen hyvän hahmottamista, 3. ja 4. käsky.

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Miten muut viettävät uskonnollisia juhlia.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää pääasioita omasta seurakunnastaan
 • tietää messun pääosat ja osaa Raamatun lukemiseen liittyvät vastaukset
 • tietää Jeesuksen lapsuudesta ja tuntee joitain Jeesuksen kohtaamia ihmisiä sekä löytää Raamatusta evankeliumit
 • tietää, miten jouluun ja pääsiäiseen valmistaudutaan
 • osaa tunnistaa itsekkyyden ja toisten hyvän etsimisen eroa
 • tietää joitain uskonnollisia juhlia, joita hänen luokkatovereillaan on.

3. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutustuu omaan seurakuntaansa ja sen elämään
 • tutustuu syvemmin pyhän messun viettoon sekä joihinkin sakramentteihin
 • oppii lisä Jeesuksen elämästä ja hänen kohtaamistaan ihmisistä sekä hänen opetuksestaan
 • tuntee oman suojeluspyhimyksensä sekä seurakuntansa nimikkopyhän
 • tietää omastatunnosta
 • tutustuu 10 käskyyn, rakkauden käskyyn ja kirkon käskyihin.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: KASVAMINEN.

Kirkon jäsenenä

 • Oman seurakunnan elämän ja liturgian tunteminen syvenee.
 • Oppilas kohtaa papin ja alkaa hahmottaa hänen tehtäväänsä.
 • Oppilas alkaa opetella ekumeenista ajattelua.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Messun rakenteen tunteminen ja vastausten osaaminen.
 • Eukaristian ja parannuksen sakramentteihin ja papiksi vihkimiseen tutustuminen.
 • Apostoliseen uskontunnustukseen tutustuminen.

Raamattu pyhänä kirjana

 • Neitsyt Marian vierailu Elisabetin luona.
 • Johannes Kastajan syntymä.
 • Jeesuksen kutsu opetuslapsilleen ja muille seuraajilleen; ihmisten kohtaamisia: Kaanan häät, nälkäisten ruokkiminen, ylösnousseen ilmestymisiä;opetuskertomuksia: laupias samarialainen, armahtava isä.

Kirkkovuosi

 • Suurten juhla-aikojen syventelyä.
 • Oppilaan oma suojeluspyhimys ja oman seurakunnan nimikkopyhä.

Moraalinen kasvaminen

 • Omantunnon tutkistelemiseen tutustuminen ja parannuksen tekemisen pohtiminen.
 • Käskyt moraalisen kasvamisen perustana.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja osaa tehdä joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jostain opetuksen osa-alueesta.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tietää oman seurakuntansa työntekijöitä ja tapahtumia
 • tunnistaa oman seurakuntansa kirkon ja tietää kenelle se on omistettu
 • tuntee messu rakenteen ja osaa tärkeimmät vastaukset
 • tietää pääasioita kasteen, eukaristian, parannuksen ja papiksi vihkimisen sakramenteista
 • tietää lisää tapahtumia Jeesuksen elämästä ja opetuksesta
 • tietää käskyistä.

4. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutustuu oman hiippakunnan syntyyn ja vaiheisiin
 • syventää tietojaan sakramenteista ja niiden raamatullisista juurista sekä tutustuu ruusukon ja ristintien hartauksiin
 • tutustuu Jumalan kansan historiaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa
 • alkaa hahmottaa kirkkovuoden rakennetta sekä tutustuu Neitsyt Marian ja apostolien juhliin
 • tutkii Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä
 • tutustuu juutalaisiin ja muslimeihin, jotka myös ovat ”Abrahamin lapsia”.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: TUNTEMINEN

Kirkon jäsenenä

 • Omaan hiippakuntaan tutustuminen: kristinuskon tulo ja vakiintuminen Suomeen, katolisen kirkon varhaisia vaiheita Suomessa.
 • Nykyisen Helsingin katolisen hiippakunnan synty ja rakenne.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Sakramenttien raamatullisista juurista.
 • Ruusukkorukouksen ja ristintien hartaudet.

Raamattu pyhänä kirjana

 • Israelin kansan vaiheita: patriarkat, Egyptin pakkotyö ja siitä vapautuminen, kuninkaita ja profeettoja.
 • Jeesuksen toiminta: kaste, julistus Jumalan valtakunnasta, sairaiden parantamisia; Jeesus ja Pietari.
 • Kirkon synty ja apostolien toimintaa.

Kirkkovuosi

 • Kirkkovuoden rakenteen hahmottaminen.
 • Neitsyt Marian ja apostolien juhlapäiviä.

Moraalinen kasvaminen

 • Raamatun esimerkkejä hyvän ja pahan kysymyksistä: fariseus ja publikaani, sairaiden parantaminen sapattina, Jeesuksen kuolema; kuningas Daavidin taisteluja.

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Juutalaisuus ja islam suhteessa kristinuskoon.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jostain opetuksen osa-alueesta.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee katolisen kirkon vaiheita Suomessa pääpiirteissään
 • tietää kaikki sakramentit sekä tuntee ruusukon ja ristintien
 • tietää pääasioita Israelin kansain vaiheista Vanhassa testamentissa; tuntee Jeesuksen opetusta Jumalan valtakunnasta; tietää kirkon synnystä
 • tietää tärkeimmät Neitsyt Marian juhlapäivät
 • osaa mainita jonkun esimerkin hyvästä ja pahasta Raamatussa
 • tietää, miten Abraham liittyy juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin.

5. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • laajentaa näkemystään katolisesta kirkosta maailmankirkkona
 • tutustuu liittymisen sakramentin liturgioihin ja historiaan (kaste, vahvistus ja eukaristia) sekä syventää tietojaan parannuksen sakramentista
 • tutustuu syvemmin vanhan ja uuden liiton merkitykseen ja tehtävään
 • syventää tietouttaan kirkkovuodesta
 • tutustuu pyhimykseksi julistamiseen ja hiippakunnan pyhimyskalenteriin
 • tutkii synnin olemusta ja lajeja ja ihmisen kutsumusta pyhyyteen
 • tietää ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämästä ja ekumeniasta.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: LIITTYMINEN

Kirkon jäsenenä

 • Oma hiippakunta osana maailmankirkkoa.
 • Katolisen kirkon suhteesta muihin kristittyihin.

Kirkon liturgisesta elämästä ja rukouksista

 • Liittymisen liturgioita ja niiden historiaa: kaste, vahvistus, eukaristia sekä parannuksen sakramentin syventelyä
 • hiippakunnan pyhimyskalenteri.

Raamattu pyhänä kirjana

 • Ihmisen luominen ja syntiinlankeemus.
 • Vanhan testamentin liiton kansa: Nooa, Abraham, Mooses, kuninkaita, profeettoja.
 • Uuden testamentin liiton kansa: Jeesuksen opetusta, apostolien toimintaa ja alkuseurakunnan elämää, apostoli Paavali.

Kirkkovuosi

 • Kirkon liturgisen vuoden täydentyminen.

Moraalinen kasvaminen

 • Synnin olemuksesta ja lajeista.

Ympäröivä uskonnollinen maailma

 • Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämää Suomessa.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee katolisen kirkon rakennetta maailmankirkkona
 • tuntee pääpiirteissään kasteen, vahvistuksen, eukaristian ja parannuksen sakramenttien toimittamisen
 • tuntee liiton käsitteen ja vaiheita sekä tärkeimpiä henkilöitä
 • tietää, mitä tarkoittavat ”vakava” ja ”lievä synti”
 • tietää, miten pyhimyksiä kunnioitetaan ja mikä on pyhimyskalenteri
 • tietää ortodoksista ja luterilaisesta kirkosta Suomessa sekä käsitteen ”ekumenia”.

Työtavoista

Katolisen uskonnon vuosiluokkien 1-5 opetukselle ominaisia työtapoja ovat

 • opettajan kerronta
 • keskustelu
 • Raamattuun tutustumiseen liittyvät tehtävät
 • draama Raamatun tapahtumiin tai pyhien elämään liittyvänä sekä sosiaalisten tilanteiden hahmottamisena
 • askartelu/piirtäminen/värittäminen

aiheina: seimi, Raamatun tapahtumat ja henkilöt, adventtikynttilät, ruusukko, ristintie sekä oppilaan oma kokemusmaailma

 • hengellisten laulujen laulaminen ja kirkollisen musiikin kuunteleminen.

VUOSILUOKAT 6-9

Katolisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on auttaa oppilasta hänen oman uskonnollisen perinteensä ymmärtämisen syventämisessä ja laajentamisessa sekä ohjata häntä muiden uskontojen luonteen ja merkityksen lisääntyvään tuntemiseen ja siten tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja moraalisen näkemyksen rakentumista.

6. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutustuu hengellisen elämän kehitykseen katolisessa kirkossa Suomessa
 • tutustuu katolisen kirkon historian päätapahtumiin Suomessa
 • tutkii katolisen kirkon suhdetta ekumeeniseen ajatteluun eri aikoina
 • tutustuu uskonvapauden kehitykseen Suomessa
 • tutustuu kirkkorakennukseen ja kirkolliseen taiteeseen
 • tutustuu kirkolliseen musiikkiin ja sen kehitykseen.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: JUURTUMINEN

Liturgia ja uskonoppi

 • messujen ja kirkollisten toimitusten kehitystä Suomessa.
 • hartauksien ja perinteisten rukousten kehitystä Suomessa
 • kirkkorakennus ja kirkollinen taide
 • kirkollinen musiikki.

Kirkon historiaa

 • kirkon historiaa Suomessa.
 • uskonnonvapaus Suomessa.
 • pyhiinvaelluksia Suomessa ja muualla.

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

 • katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaaminen eri aikoina.

Maailmanuskonnot

 • uskonnonvapauden vaikutus uskontojen asemaan Suomessa.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • oppilas tietää sekä keskiajan että uuden ajan hengellisestä elämästä Suomessa
 • tuntee pääpiirteisen katolisen kirkon perustamisen ja toiminnan sekä lakkauttamisen ja uuden tulemisen; tietää, mitä pyhiinvaellus merkitsee ja osaa mainita jonkun esimerkin
 • tietää, mikä on Kirkkojen maailmanneuvosto ja Suomen ekumeeninen neuvosto sekä katolisen kirkon suhteen niihin
 • tietää uskonnonvapaudesta itsenäisessä Suomessa.

7. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • tutkii kirkon elämää eri aikoina ja rakentaa itselleen näkemystä kirkon historiasta ja sen merkityksestä.
 • tutustuu suuriin uskontoihin pääpiirteissään; tietää kirkon käymästä dialogista uskontojen kanssa.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: KOHTAAMINEN

Kirkon historiaa

 • kirkon historian päätapahtumia ja linjauksia.
 • kirkon liturgisen vuoden kehitystä eri aikoina.
 • kirkon ja yhteiskunnan suhteista ja vuorovaikutuksesta.

Maailmanuskonnot

 • juutalaisuuden, islamin ja Intian uskontojen syntyä ja elämää pääpiirteissään sekä niiden kulttuurista vaikutusta.
 • uskontojen välisen dialogin perusteita: Assisin rauhanrukoukset, dialogi Suomessa

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • osaa nimetä kirkkohistorian aikakausia ja suuria tapahtumia; tuntee liturgisen vuoden merkittävää kehitystä; tietää katolisen kirkon asemasta eri puolilla maailmaa erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskuntajärjestelmissä
 • osaa kuvata pääpiirteissään suurten maailmanuskontojen syntyä ja sisältöä; tuntee katolisen kirkon näkemyksen muista uskonnoista sekä uskontojen välistä dialogia.

8. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • täydentää Raamatun ja Tradition tuntemustaan
 • täydentää tietämystään uskon ja kristillisen elämän perusasioista
 • tutustuu uskonnolliseen kirjallisuuteen.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: SISÄISTÄMINEN

Raamattu

 • Raamatun synty ja rakenne.
 • Vanhan testamentin tuntemuksen täydentämistä: alkukertomukset, profeettoja.
 • Uuden testamentin tuntemuksen täydentämistä: Markuksen evankeliumi ja kirjeitä.
 • Raamatun ja Tradition suhde sekä Raamatun käyttö.

Liturgia ja uskonoppi

 • kokonaiskuvan saaminen sakramenteista.
 • uskonopin keskeisten kohtien hahmottaminen: Kolmiyhteinen Jumala, spiritualiteetti, kuolema ja iankaikkinen elämä.

Kirjallisuus

 • kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeja
 • yhden kirjan lukeminen ja referoiminen.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen; tietää alkukertomukset ja jotain profeetoista; on lukenut Markuksen evankeliumin ja jonkun apostolien kirjeistä; tietää, mikä on Traditio ja mikä sen suhde on Raamattuun
 • omaa yleiskuvan sakramenteista; osaa kuvata pyhää Kolminaisuutta; tietää, mitä spiritualiteetti tarkoittaa ja osaa mainita jonkun esimerkin; tietää kuolemasta, kiirastulesta, taivaasta ja helvetistä.

9. luokka

TAVOITTEET

Oppilas

 • laajentaa ja syventää näkemystään moraalista ja sen merkityksestä.
 • tarkastelee muita kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja opettelee kohtaamaan niiden jäseniä ekumenian hengessä.

KESKEISET SISÄLLÖT

Avainsana: ELÄMINEN

Moraaliopetus

●   käskyjen ja hyveiden tuntemus.

●   kirkon opetus synnistä ja sen olemuksen pohdintaa yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta.

●   seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä.

Muut kristityt ja ekumeeninen liike

●  ekumenian periaatteiden tuntemusta.

●  Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan tutustumista.

●  Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisön tuntemusta pääpiirteissään.

ARVIOINTIKRITEERI ARVOSANALLE VÄLTTÄVÄ

Oppilas

 • osallistuu opetukseen ja tekee joitain tehtäviä
 • osaa kertoa jotain opetuksen eri osa-alueista.

ARVIOINTIKKRITEERIT ARVOSANALLE HYVÄ

Oppilas

 • tuntee 10 käskyä, rakkauden käskyn ja kirkon käskyt; tietää hyveet; osaa pohtia oikeaa ja väärää; tietää kirkon opetuksesta ihmisen seksuaalisuudesta sekä avioliitosta ja perheestä
 • tuntee ekumenian periaatteita ja päämääriä; tietää Suomen ekumeenisen neuvoston toiminnasta; tietää suurimmat Suomessa toimivat kristilliset kirkot ja yhteisöt ja osaa kertoa jotain niiden elämästä ja toiminnasta.

Työtavoista

Katolisen uskonnon vuosiluokkien 6-9 opetukselle ominaisia työtapoja ovat

 • opetuskeskustelu
 • Raamatun ja kirkollisten kirjojen tutkiminen ja niihin liittyvät tehtävät
 • ryhmätyöt
 • esitelmät ja referaatit
 • musiikin kuunteleminen ja toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan
 • kirkolliseen ja uskonnolliseen taiteeseen tutustuminen
 • vierailut kirkollisiin ja muihin näyttelyihin ja tapahtumiin.